AENOR – Asociación Española de Normalización e Certificación

Inicio > Certificación > Riscos e seguridade

Produtos de construción

Cumprimento das condicións harmonizadas para a comercialización de produtos de construción segundo o Regulamento 305/2011

A aplicación do Regulamento UE Nº 305 do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establecen condicións harmonizadas para a comercialización de produtos de construción supón que todo o produto de construción que vaia ser comercializado na Unión Europea e que se encontre dentro do ámbito de aplicación do Regulamento teña que levar a marcaxe CE.

O obxecto do Regulamento é definir as condicións para comercializar os produtos de construción establecendo regras harmonizadas sobre como expresar as prestacións destes produtos en relación coas súas características esenciais, e ao mesmo tempo dando as instrucións sobre como fixar a marcaxe CE neses produtos.

A presenza da marcaxe CE na etiqueta, embalaxe ou albará do produto de construción significa que o fabricante declarou unha serie de prestacións para o seu produto, que traslada ao mercado mediante un documento que se denomina "declaración de prestacións", e que é a súa responsabilidade levar a cabo as tarefas que establece o Regulamento e a norma harmonizada para cada produto.

As características esenciais dos produtos de construción que terán que aparecer na declaración de prestacións estableceranse en especificacións técnicas harmonizadas, e serán aquelas que permitan que o edificio ou a obra civil onde estes produtos vaian ser utilizados cumpran cos requisitos básicos establecidos no Regulamento, que son:

 • Resistencia mecánica e estabilidade.
 • Seguridade en caso de incendio.
 • Hixiene, saúde e ambiente ao longo do ciclo de vida máis seguridade dos traballadores.
 • Seguridade e accesibilidade de utilización.
 • Protección contra o ruído.
 • Aforro enerxético e illamento térmico. Eficiencia enerxética do traballo de construción durante a construción e o desmantelamento.
 • Utilización sustentable dos recursos naturais.

As tarefas que establece o Regulamento para que un fabricante poida fixar a marcaxe CE nos seus produtos dependen da incidencia que esta poida ter no cumprimento cos requisitos básicos dunha edificación ou obra civil. Para unha boa parte dos produtos incluídos no ámbito do Regulamento, está previsto que esa declaración de prestacións teña que estar sustentada polas actividades levadas a cabo por un organismo notificado.

AENOR, como organismo notificado para o Regulamento de produtos de construción, é unha ferramenta necesaria para que as empresas poidan declarar as prestacións de acordo co establecido nas normas harmonizadas aplicables e consecuentemente poidan fixar a marcaxe CE sobre os seus produtos.

Para a avaliación e verificación da constancia das prestacións o Regulamento inclúe unha serie de tarefas dependendo do sistema de avaliación da conformidade escollido pola Comisión Europea para cada produto.

Fixar a marcaxe CE aos produtos incluídos dentro do alcance da DPC é unha responsabilidade de cada fabricante. Para poder levalo a cabo, ten que declarar a conformidade dos seus produtos coas normas harmonizadas aplicables. Esa declaración de conformidade terá que estar baseada nun conxunto de evidencias. Para os produtos que poden ter unha maior repercusión no cumprimento dos requisitos esenciais dunha edificación ou obra civil, está previsto que esa declaración de conformidade teña que estar sustentada nas actividades levadas a cabo por un organismo notificado.

A AENOR como organismo notificado para a Directiva de produtos de construción é unha ferramenta necesaria para que as empresas poidan declarar a conformidade coas normas harmonizadas aplicables e consecuentemente poidan fixar a marcaxe CE sobre os seus produtos.

A certificación de conformidade CE no ámbito da directiva de produtos de construción inclúe unha serie de tarefas dependendo do sistema de avaliación da conformidade elixido pola Comisión Europea para cada produto.

Produtos con sistema 1+

 • Inspección inicial de fábrica e do control de produción do fabricante, onde se comproba o cumprimento dos requisitos específicos esixidos na produción (ensaios realizados polo fabricante, equipamento de produción e ensaios,...).
 • Toma de mostras iniciais do produto obxecto da certificación.
 • Ensaios iniciais en laboratorio acreditado sobre os produtos seleccionados.
 • Inspección de seguimento de fábrica e do control de produción do fabricante onde se comproba o cumprimento dos requisitos específicos esixidos na produción (ensaios realizados polo fabricante, equipamento de produción e ensaios,...).
 • Toma de mostras de seguimento do produto obxecto da certificación.
 • Ensaios de seguimento en laboratorio acreditado sobre os produtos seleccionados.

Produtos con sistema 1

 • Inspección inicial de fábrica e do control de produción do fabricante, onde se comproba o cumprimento dos requisitos específicos esixidos na produción (ensaios realizados polo fabricante, equipamento de produción e ensaios,...).
 • Toma de mostras iniciais do produto obxecto da certificación.
 • Ensaios iniciais en laboratorio acreditado sobre os produtos seleccionados.
 • Inspección de seguimento de fábrica e do control de produción do fabricante onde se comproba o cumprimento dos requisitos específicos esixidos na produción (ensaios realizados polo fabricante, equipamento de produción e ensaios,...).

Produtos con sistema 2+

 • Inspección inicial de fábrica e do control de produción do fabricante, onde se comproba o cumprimento dos requisitos específicos esixidos na produción (ensaios realizados polo fabricante, equipamento de produción e ensaios,...).
 • Inspección de seguimento de fábrica e do control de produción do fabricante onde se comproba o cumprimento dos requisitos específicos esixidos na produción (ensaios realizados polo fabricante, equipamento de produción e ensaios,...).

Sectores relacionados

Afecta aos fabricantes de:

 • Columnas e báculos de iluminación
 • Sistemas de detección, alarma, protección, loita e control de incendios. Sistemas de control de fumes e calor
 • Ferraxes para edificación / Ventás / Portas e fachadas lixeiras
 • Cementos / Adicións ao formigón / Sistemas de reparación de estruturas
 • Sistemas de contención de vehículos
 • Sinalización viaria e equipos de control de tráfico
 • Estruturas de madeira, taboleiros de madeira
 • Mesturas bituminosas
 • Láminas para impermeabilización / Placas bituminosas
 • Chemineas
 • Vidros
 • Illantes térmicos
 • Soleiras
 • Produtos de xeso
 • Cubertas e teitos
 • Cales / Pigmentos
 • Fábricas de albanelaría
 • Aditivos
 • Morteiros e áridos
 • Produtos prefabricados de formigón
 • Aceiros / Electrodos / Parafusos / Aluminio
 • Barreiras xeosintéticas / Xeotéxtiles

Posibilidade de obter certificación integrada con

En función do sistema de avaliación e verificación da constancia das prestacións asignadas ao produto, é necesario realizar visitas para avaliar o control de produción de fábrica, que son compatibles coas visitas de avaliación do sistema de xestión da calidade UNE-EN ISO 9001:2008 necesarias tanto para a certificación AENOR de sistemas de xestión como de produto. Así mesmo, cando son necesarios ensaios, tamén estas actividades son complementarias coas necesarias para a certificación do produto marca N.

O que o cliente obtén

Certificación de conformidade CE, que é un certificado do control de produción en fábrica para aqueles produtos que teñan un sistema de avaliación da conformidade 2+, e un certificado do produto para os afectados polos sistemas 1 e 1+.

Logos ou marcas relacionadas

Marca CE
Marca CE

Experiencias en certificación

Actualmente o servizo de construción da Dirección Técnica de Certificación mantén 2.366 certificados en vigor para produtos de construción.

A certificación da AENOR como organismo notificado á Comisión Europea, é recoñecida en todos os estados membros.

Máis información en vídeo

Como obter máis información ou orzamento

Solicítenos hoxe mesmo información detallada do proceso completo de auditoría (informes, prazos de execución, visitas...) e unha oferta adaptada ás necesidades da súa organización.
Tel. (+34) 914 326 000
info@aenor.com

 

Todos os dereitos reservados: © AENOR, 2016

Compartir ligazón

Información da AENOR - Avisos legais - Declaración de accesibilidadeMapa do sitio