AENOR – Asociación Española de Normalización e Certificación

Inicio > Normas e publicacións > Lexislación aplicable

Lexislación aplicable

En España, a actividade de normalización foi confiada pola Administración pública á Asociación Española de Normalización, UNE, entidade sen fins lucrativos. Neste apartado da súa páxina web, infórmase tanto do soporte legal para desenvolver o devandito traballo, como dos aspectos que derivan do cumprimento da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

Contratos coa Administración pública

Expandir

Organigrama

Expandir

 

Todos os dereitos reservados: © AENOR, 2016